Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có trách nhiệm ra các quyết định chiến lược, định hướng hoạt động, cũng như điều hành các hoạt động của Trường.

 

Ông Nguyễn Khắc Thành

Phó chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Khánh Ly

Giám đốc điều hành

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FPT

BÌNH LUẬN