kinh địa tạng trọn bộ

Đây là phiên bản Kinh Địa Tạng được dịch vị một bậc Chân tu, giới hạnh cực kỳ tinh ma nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. cũng có thể xác minh rằng đấy là phiên bản chuẩn chỉnh chỉnh nhất bên trên VN. Phật tử nội địa từ xưa đến giờ tụng phiên bản kinh này được chạm màn hình thật nhiều, nài được trình làng nằm trong độc giả. Có chút công đức này, nài nguyện hồi nhắm tới Pháp giới bọn chúng sinh nằm trong vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ!

Bạn đang xem: kinh địa tạng trọn bộ

Bộ Kinh Địa Tạng này trọn vẹn cỗ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia thành 10 trang nhằm thuận tiện cho tất cả những người tụng phát âm. Trước khi tụng phát âm, các bạn chắc chắn nên phát âm qua chuyện bài bác này một đợt rồi hẵng tụng: Cách Tụng Kinh Tại Nhà. Người tụng gắng sắp xếp thời hạn nhằm tụng trọn vẹn cỗ là rất tốt. Nếu tụng nửa chừng nhưng mà đem việc bận thì gắng tụng không còn trang. Lúc này đem thời hạn lại tụng tiếp. Chỉ cần thiết trước lúc tụng tiếp lưu giữ phát âm bài bác kệ Khai Kinh là được.

*

Video dưới trên đây là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Trọn Bộ, vì thế Thầy Trí Thoát Tụng. Chúng tôi đã biên tập Kinh văn với hình hình họa chữ to tướng, dành cho tới những ai muốn vừa nghe thầy Trí Thoát tụng vừa tụng theo gót. Các phẩm vô đoạn Clip đều được phân định rõ ràng, dành cho tới những ai ko có thời gian tham, mỗi lần chỉ tụng được vài biến. Nhớ rằng trước khi tụng tiếp, người tiêu dùng chỉ nên hiểu biết bài kệ khai kinh là được!

*
  • Kinh Địa Tạng Linh Cảm ứng.
  • Quỷ La sát là loại độc ác.
  • Sự thiệt về hạn Tam Tai.
  • Cách thay cho thay đổi vận mệnh.
  • 10 chuyện Tâm linh đem thiệt.
  • 10 chuyện nhân ngược báo ứng đem thiệt.

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Lạy đức kể từ bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày Chắn chắn, “Tạng” chứa chấp đầy đủ.

Cõi nước phương Nam nổi mây thơm sực.

Rưới mùi hương, rưới hoa, hoa vần vũ.

Mây xinh, mưa báu số không thể tưởng tượng.

Lành chất lượng, nghiêm túc cảnh dị thông thường.

Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng cho tới Thiên đường!

Chư Phật tía đời đồng ca tụng chuộng.

Mười phương Bồ tát công cộng tin cậy tưởng.

Nay con cái sẵn đem thiện nhơn duyên.

Ngợi ca tụng Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng kể từ vì thế chứa chấp hạnh lành lặn.

Trải bao số kiếp chừng sinh ngoài nàn.

Trong tay tiếp tục sẵn can vàng.

Dộng tan cửa ngõ ngục cứu giúp toàn bọn chúng sinh.

Tay vậy châu sáng sủa tròn trặn khoanh.

Hào quang quẻ soi từng tía ngàn Ðại Thiên.

Diêm Vương trước năng lượng điện chẳng hiền lành.

Ðài cao nghiệp cảnh soi ngay lập tức tội căn.

Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.

Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. ( 3 lần)

Bài nghiền nguyện hương

Nguyện mây mùi hương mầu này.

Khắp nằm trong mươi phương cõi.

Cúng nhịn nhường toàn bộ Phật.

Tôn pháp, những Bồ tát.

Vô biên bọn chúng Thanh văn.

Và cả thảy Thánh Hiền.

Duyên khởi đài sáng sủa chói.

Trùm cho tới vô bờ cõi.

Xông từng những bọn chúng sinh.

Ðều phân phát Bồ đề tâm.

Xa rời khỏi những nghiệp vọng.

Trọn nên đạo vô thượng.

Nam tế bào Hương cúng nhịn nhường Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

Bài văn phân phát nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn.

Quy mạng mươi phương Phật.

Nay con cái phân phát nguyện rộng lớn.

Thọ trì kinh Ðịa Tạng.

Trên thông thường tứ ơn nặng nề.

Dưới cứu giúp cay đắng tam thiết bị.

Nếu đem kẻ thấy nghe.

Ðều phân phát người tình đề tâm.

Hết một báo đằm thắm này.

Sanh qua chuyện cõi Cực Lạc.

Nam tế bào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài kệ khai kinh

 Pháp vi diệu cực kỳ sâu sắc vô lượng.

Trăm ngàn muôn ức kiếp khó khăn gặp gỡ.

Nay con cái thấy nghe được lâu trì.

Nguyện hiểu nghĩa chơn thiệt của Phật.

Nam tế bào U Minh giáo công ty hoằng nguyện chừng sanh:

Ðịa ngục vị ko, thệ bất trở thành Phật.

Xem thêm: truyện tranh tổng tài full

Chúng sinh chừng tận, phương bệnh Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.(03 lần)

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

 Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện 

(Quyển Thượng)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thần thông bên trên cung trời Đao Lợi – Phẩm loại nhất

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 1. Phật Hiện Thần Thông

Ta nghe như vậy này: Một thuở nọ, bên trên cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật vì như thế Thánh Mẫu nhưng mà thuyết pháp:

Lúc cơ, bất khả thuyết bất khả thuyết toàn bộ chư Phật và đại Bồ tát vô vô lượng toàn cầu ở mươi phương đều cho tới họp hành. Rồi đồng ca tụng ngợi rằng:

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni rất có thể ở vô đời ác ngũ trược nhưng mà hiện nay mức độ “đại trí huệ thần thông không thể nghĩ về bàn”, nhằm điều phục bọn chúng sinh cang cường thực hiện cho tới bọn chúng nó rõ rệt “pháp cay đắng pháp vui”. Khen kết thúc, chư Phật đều sai thị fake kính thăm hỏi đức Thế Tôn.

Bấy giờ, đức Như Lai mỉm cười cợt phóng rời khỏi trăm ngàn vừng mây sáng sủa rỡ rộng lớn. Như là: Vừng mây sáng sủa rỡ không thiếu thốn, vừng mây sáng sủa rỡ đại kể từ bi. Vừng mây sáng sủa rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng sủa rỡ đại Bát nhã. Vừng mây sáng sủa rỡ đại tam muội, vừng mây sáng sủa rỡ đại kiết tường. Vừng mây sáng sủa rỡ đại phước đức, vừng mây sáng sủa rỡ đại công đức. Vừng mây sáng sủa rỡ đại quy hắn, vừng mây sáng sủa rỡ đại nghiền thán… Ðức Phật phóng rời khỏi bất khả thuyết vừng mây sáng sủa rỡ như vậy rồi lại phân phát rời khỏi những loại giờ đồng hồ vi diệu.

Như là: Tiếng Thầy thí chừng, giờ đồng hồ Trì giới chừng, giờ đồng hồ Nhẫn nhục chừng, giờ đồng hồ Tinh tấn chừng. Tiếng Thiền quyết định chừng, giờ đồng hồ Bát nhã chừng, giờ đồng hồ Từ bi, giờ đồng hồ Hỷ xả, giờ đồng hồ Giải bay, giờ đồng hồ Vô lậu. Tiếng Trí huệ, giờ đồng hồ Sư tử hống, giờ đồng hồ Ðại Sư tử hống, giờ đồng hồ Mây sấm, giờ đồng hồ Mây sấm rộng lớn.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 2. Trời, Rồng… Hội Họp.

Khi đức Phật phân phát rời khỏi bất khả thuyết bất khả thuyết giờ đồng hồ vi diệu như vậy kết thúc. Thời đem vô lượng ức sản phẩm Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở vô cõi Ta bà và cõi nước phương không giống cũng cho tới họp hành điểm cung Trời Ðao Lợi.

Như là: Trời Tứ Thiên Vương, trời Ðao Lợi, trời Tu diệm Ma, trời Ðâu Suất Ðà. Trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Ðại Phạm. Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh. Trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức. Trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt. Trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La. Cho cho tới trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả Thiên bọn chúng, Long bọn chúng, với những bọn chúng Quỷ, Thần đều cho tới họp hành.

*

Lại đem những vị Thần ở cõi Ta bà nằm trong cõi nước phương không giống như: Thần biển lớn, Thần sông. Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần khu đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ. Thần công ty ngày, Thần công ty tối, Thần hư vô, Thần bên trên trời, Thần công ty thức ăn, Thần cây cỏ… Các vị thần như vậy đều cho tới họp hành.

Lại đem những Ðại Quỷ Vương ở cõi Ta bà nằm trong cõi nước phương không giống, như: dữ Mục Quỷ Vương, Ðạm Huyết Quỷ Vương, Ðạm Tinh Khí Quỷ Vương. Ðạm Thai Noãn Quỷ Vương, Hành Bịnh Quỷ Vương, Nhiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương. Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương… Các Quỷ Vương như vậy đều cho tới họp hành.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 3. Ðức Phật Phát Khởi.

Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử đại Bồ tát rằng: “Ông coi coi toàn bộ chư Phật, Bồ tát và Trời, Rồng, Quỷ, Thần cơ. Tại vô toàn cầu này nằm trong toàn cầu không giống, ở vô quốc chừng này nằm trong quốc chừng không giống. Nay đều cho tới họp hành bên trên cung Trời Ðao Lợi như vậy, ông đem biết số từng nào chăng?”.

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! nếu như người sử dụng thần lực của con cái nhằm tính điểm vô ngàn kiếp cũng ko biết là số bao nhiêu!”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ðến Ta người sử dụng Phật nhãn coi hãy còn ko điểm xiết! Số Thánh, phàm này đều của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát kể từ thuở kiếp lâu xa vời đến giờ, hoặc tiếp tục chừng, đương chừng, ko chừng. Hoặc tiếp tục trở thành tựu, đương trở thành tựu, ko trở thành tựu”.

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch đức Phật rằng: “Từ thuở lâu xa vời về trước con cái tiếp tục tu căn lành lặn bệnh đặng trí vô quan ngại, nghe câu nói. đức Phật rằng cơ thời tin cậy nhận ngay lập tức. Còn sản phẩm tè ngược Thanh văn, Trời, Rồng tám cỗ bọn chúng và những bọn chúng sinh vô đời sau. Dầu nghe câu nói. thật thà của Như Lai, tuy nhiên chắc chắn rằng sinh lòng nghi ngại, dầu cho tới đem bái vâng chuồn nữa cũng ko ngoài bỏ báng. Cúi ngóng đức Thế Tôn phân tích nhơn địa của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát: Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì nhưng mà trở thành tựu được sự ko thể nghĩ về bàn như thế?”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ví như từng nào cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, vệ sinh, đá, núi, bụi bẩn vô cõi tam thiên đại thiên. Cứ một vật thực hiện một sông Hằng, rồi cứ số cát trong những sông Hằng, một hột cát thực hiện một cõi nước, rồi vô một cõi nước cứ một hột lớp bụi nhỏ thực hiện một kiếp, rồi từng nào số lớp bụi nhỏ chứa chấp vô một kiếp đều rước thực hiện kiếp cả. Từ khi Ngài Ðịa Tạng Bồ tát bệnh ngược vị thập địa Bồ tát đến giờ ngàn đợt lâu rộng lớn số kiếp tỉ dụ phía trên. Huống là những thuở Ngài Ðịa Tạng Bồ tát còn ở bực Thanh văn và Bích Chi Phật!

Này Văn Thù Sư Lợi! Oai thần thệ nguyện của Bồ tát cơ ko thể nghĩ về bàn cho tới được. Về đời sau, nếu như đem trang thiện nam giới, người thiện nữ giới này nghe danh tự động của Ðịa Tạng Bồ tát. Hoặc ca tụng ngợi, hoặc ngắm nhìn vái bái, hoặc xưng thương hiệu, hoặc cúng nhịn nhường. Nhẫn cho tới vẽ, tương khắc, phủ, quật hình tượng của Ðịa Tạng Bồ tát. Thời người cơ sẽ tiến hành một trăm đợt sinh lên cõi trời Ðao Lợi, vĩnh viễn không có gì bị tụt xuống đọa vô vùng ác đạo.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 4. Trưởng fake Tử Phát Nguyện.

Này Văn Thù Sư Lợi! Trải qua chuyện bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp lâu xa vời về trước, chi phí đằm thắm của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thực hiện một vị Trưởng fake tử. Lúc cơ, vô đời đem đức Phật hiệu là: Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng fake tử thấy đức Phật tướng mạo mạo chất lượng đẹp nhất ngàn phước nghiêm túc, mới nhất bạch chất vấn đức Phật tu hạnh nguyện gì nhưng mà đặng chất lượng đẹp nhất như thế?

Khi ấy, đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo Trưởng fake tử rằng: “Muốn bệnh được đằm thắm tướng mạo chất lượng đẹp nhất này, rất cần phải trải qua chuyện vô một thời hạn lâu xa vời chừng bay toàn bộ bọn chúng sinh bị khốn khổ”.

Này Văn Thù Sư Lợi! Trưởng fake tử nghe kết thúc ngay lập tức phân phát nguyện rằng: “Từ ni cho tới tột số không thể kể xiết ở đời sau, tôi vì như thế những bọn chúng sinh tội cay đắng vô sáu đàng nhưng mà giảng bày nhiều phương tiện đi lại thực hiện cho tới bọn chúng này được giải bay không còn cả, rồi tự động đằm thắm tôi mới nhất bệnh trở thành Phật Ðạo”.

Bởi ở trước đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng lớn cơ. Nên cho tới hiện nay đã trải qua chuyện trăm ngàn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, nhưng mà Ngài vẫn tồn tại thực hiện vị Bồ tát!

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 5. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ.

Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, khi cơ đem đức Phật hiệu là: Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai. Ðức Phật ấy lâu cho tới tứ trăm ngàn muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng pháp, mang trong mình một người phụ nữ loại Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa chấp phước sâu sắc dày, quý khách đều kính nể, khi đứng ngồi, khi ở ngồi, chư Thiên thông thường theo gót hộ vệ. Bà u của những người mê tín dị đoan tả đạo, thông thường khinh thường khi ngôi Tam hướng dẫn.

Thuở ấy, đem dầu Thánh Nữ rước nhiều câu nói. phương tiện đi lại khuyên nhủ nhủ người mẹ người, hầu thực hiện cho tới người mẹ người sinh chánh loài kiến, tuy nhiên nhưng mà người mẹ người ko tin cậy hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy bị tiêu diệt thần hồn tụt xuống đọa vô Vô Gián địa ngục.

Lúc cơ, Thánh Nữ hiểu được người u lúc còn sinh sống ko tin cậy nhơn ngược, liệu Chắn chắn nên theo gót nghiệp quấy nhưng mà sinh vô đàng ác. Thánh Nữ bèn bán nhà đất, khu đất, rinh nhiều mùi hương hoa với những thiết bị lễ cúng, rồi rước cúng nhịn nhường bên trên những miếu tháp thờ đức Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương. Trong một ngôi miếu cơ thấy hình tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương phủ vẽ oai phong dung đầy đủ cơ hội uy nghiêm.

*

Thánh Nữ chiêm bái tượng của đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự động nghĩ về âm thầm rằng: “Ðức Phật là đấng Ðại Giác đầy đủ toàn bộ trí huệ. Nếu đức Phật còn trụ ở đời, thì khi u tôi khuất, tôi cho tới bạch chất vấn Phật, Chắn chắn thế nào thì cũng rõ rệt u tôi sinh vô vùng nào”.

Nghĩ cho tới cơ, Thánh Nữ buồn tủi rơi lệ siêng nhìn tượng Như Lai nhưng mà lòng lưu luyến mãi. tình cờ nghe bên trên hư hỏng không tồn tại giờ đồng hồ bảo rằng: “Thánh Nữ đương khóc cơ, thôi chớ đem ảm đạm vượt lên lắm! Nay tớ tiếp tục bảo cho tới ngươi biết khu vực của u ngươi”.

Thánh Nữ lẹo tay phía lên hư vô nhưng mà vái rằng: “Ðức thần này này mà giải hạn chế lòng sầu áy náy của tôi như thế? Từ khi u tôi mất mặt đến giờ, tôi thương lưu giữ ngày tối. Không biết đâu nhằm chất vấn cho tới rõ rệt u tôi thác sinh vô vùng nào?”

Trên hư vô lại sở hữu giờ đồng hồ bảo Thánh Nữ rằng: “Ta là đức Phật vượt lên khứ Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai nhưng mà ngươi đương chiêm bái cơ. Thấy ngươi thương lưu giữ u trội rộng lớn thông thường tình của bọn chúng sinh, nên tớ cho tới chỉ bảo”.

*

Thánh Nữ nghe rằng kết thúc ngay lập tức té xỉu xuống, thủ công bản thân mẩy đều bị tổn hại. Những người đứng mặt mày cuống quýt vàng nâng dậy, một lúc sau Thánh Nữ mới nhất tỉnh lại rồi bạch nằm trong bên trên hư vô rằng: “Cúi nài đức Phật xót thương bảo tức thì cho tới rõ rệt khu vực thác sinh của u con cái, ni đằm thắm tâm của con cái chuẩn bị bị tiêu diệt mất!”.

Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai bảo Thánh Nữ rằng: “Cúng nhịn nhường kết thúc, ngươi sớm về lại quê hương. Rồi ngồi ngay thật nghĩ về tưởng thương hiệu của Ta, thời ngươi tiếp tục biết khu vực thác sinh của u ngươi”.

Lễ Phật kết thúc, Thánh Nữ ngay lập tức về lại quê hương. Vì thương lưu giữ u, nên Thánh Nữ ngồi ngay thật niệm thương hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai trải xuyên suốt một ngày 1 tối. tình cờ thấy đằm thắm bản thân cho tới một bờ biển lớn cơ. Nước vô biển lớn cơ sôi sùng sục, đem thật nhiều thú dữ đằm thắm thể toàn vị Fe cất cánh nhảy bên trên mặt mày biển lớn, chạy rảo mặt mày này, xua xua đuổi mặt mày cơ.

Thấy những trai nằm trong gái số nhiều cho tới ngàn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở vô biển lớn, bị những thú dữ giành nhau ăn thịt.

*

Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình oán đều kỳ lạ lùng: Hoặc nhiều tay, nhiều đôi mắt, nhiều chân, nhiều đầu…Răng nanh chĩa ra phía bên ngoài mồm bén nhọn nhịn nhường gươm, lùa những người dân tội ngay gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn loại chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, Thánh Nữ nhờ nương mức độ niệm Phật nên ngẫu nhiên ko kinh hoảng hồn.

Có một vị Quỷ Vương thương hiệu là Vô Ðộc, cho tới cúi đầu nghinh tiếp, chất vấn Thánh Nữ rằng: “Hay thay cho Bồ tát! Ngài đem duyên sự gì cho tới vùng này?”.

Thánh Nữ chất vấn Quỷ Vương rằng: “Ðây là vùng nào?”

Quỷ Vương Vô Ðộc đáp rằng: “Ðây là từng biển lớn loại nhất ở phía Tây núi đại Thiết Vi”.

Thánh Nữ chất vấn rằng: “Tôi nghe vô núi Thiết Vi đem địa ngục, việc ấy đem thiệt như vậy chăng?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Thiệt đem địa ngục”.

Thánh Nữ chất vấn rằng: “Nay tôi làm thế nào sẽ được cho tới vùng địa ngục đó?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Nếu ko nên mức độ oai phong thần rất cần phải vì thế nghiệp lực. Ngoài nhì điều này rời khỏi ắt ko lúc nào rất có thể cho tới cơ được”.

Thánh Nữ lại hỏi: “Duyên cớ vì như thế sao nhưng mà nước vô biển lớn này sôi sùng sục như vậy, và đem những người dân tội cùng theo với những thú dữ?”.

*

Vô Ðộc đáp rằng: “Những người tội vô biển lớn này là những kẻ tạo ra ác ở cõi Diêm Phù Ðề mới nhất bị tiêu diệt, trong vòng tứ mươi chín ngày ko người tiếp tự động nhằm làm thuê đức hầu cứu giúp vớt cay đắng nàn cho tới. Lúc sinh sống, kẻ này lại ko thực hiện được nhơn lành lặn này cả.

Vì vậy cho nên cứ theo gót nghiệp ác của mình làm ra tạo ra nhưng mà cảm lấy báo cay đắng ở địa ngục, ngẫu nhiên chúng ta nên lội qua chuyện biển lớn này.

Cách biển lớn này mươi muôn vì thế tuần về phía Ðông lại sở hữu một chiếc biển lớn, những sự thống cay đắng vô biển lớn cơ chuẩn bị bội rộng lớn biển lớn này.

Phía Ðông của biển lớn này lại đem một chiếc biển lớn nữa, sự thống cay đắng vô cơ càng trội rộng lớn.

Ðó đều là vì những nghiệp nhơn xấu xí của tía nghiệp nhưng mà cảm vời rời khỏi, đồng gọi là biển lớn nghiệp, đó là tía loại biển lớn này vậy”.

Thánh Nữ lại chất vấn Quỷ Vương Vô Ðộc rằng: “Ðịa ngục ở đâu?”

Vô Ðộc đáp rằng: “Trong tía loại biển lớn này đều là địa ngục, nhiều cho tới số trăm ngàn, từng ngục đều không giống nhau. Về địa ngục rộng lớn thời đem 18 khu vực, bực tiếp cơ đem 500 khu vực đầy đủ không thể tưởng tượng sự cay đắng sở, bực tiếp nữa đem tới ngàn trăm cũng không thể tưởng tượng sự thống cay đắng.

*

Thánh Nữ lại chất vấn đại Quỷ Vương rằng: “Thân hình mẫu của tôi mới nhất khuất mới đây, ko rõ rệt thần hồn của những người nên tụt xuống vô vùng nào?”

Quỷ Vương chất vấn Thánh Nữ rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát lúc còn sinh sống thân quen thực hiện những nghiệp gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân hình mẫu của tôi mê tín dị đoan tả đạo khinh thường chê ngôi Tam hướng dẫn, hoặc có những lúc trong thời điểm tạm thời tin cậy chánh pháp, kết thúc rồi chẳng kính. Dầu khuất ko bao lâu, nhưng mà ko rõ rệt đọa lạc vô đâu?”

Vô Ðộc chất vấn rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát thương hiệu chúng ta là gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân phụ và đằm thắm hình mẫu của tôi đều loại dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến. Thân hình mẫu tôi hiệu là Duyệt Ðế Lợi”.

Vô Ðộc lẹo tay thưa Thánh Nữ rằng: “Xin Thánh Nữ hãy về, chớ rước lòng thương lưu giữ rầu rĩ vượt lên lắm nữa. Tội nữ giới Duyệt Ðế Lợi được sinh lên cõi trời cho tới hiện nay đã tía ngày rồi.

Nghe rằng nhờ phụ nữ của người dân có lòng hiếu thuận, vì như thế u nhưng mà rinh sửa lễ phẩm, tu tạo ra phước lành lặn, cúng nhịn nhường miếu tháp, thờ đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng nên chỉ riêng biệt đằm thắm hình mẫu của Bồ tát đặng bay ngoài địa ngục, nhưng mà ngày cơ, những tội nhơn Vô Gián cũng đều được sung sướng, đồng đặng thác sinh cả”.

*

Nói kết thúc, Quỷ Vương lẹo tay kính chào Thánh Nữ nhưng mà cáo lùi.

Bấy giờ, Thánh Nữ nhịn nhường nằm mộng chợt thức tỉnh, rõ rệt biết việc cơ rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai nhưng mà phân phát thệ nguyện to lớn rằng:

“Tôi nguyện kể từ ni nhẫn cho tới đời vị lai những bọn chúng sinh phạm phải tội cay đắng, thì tôi lập rời khỏi nhiều phương chước thực hiện cho tới bọn chúng này được giải thoát”.

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Quỷ Vương Vô Ðộc trước cơ ni chủ yếu ông Tài Thủ Bồ tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn cơ ni là Ðịa Tạng Bồ tát vậy”.

Xem thêm: cơm dừa bao nhiêu calo