kinh chú đại bi 5 biến chữ to

Chú đại bi 5 đổi mới – Thượng Tọa Thích Trí Thoát tụng

Bạn đang xem: kinh chú đại bi 5 biến chữ to

Thầy Thích Trí Thoát trì tụng Chú Đại Bi

tiung chu mềm bi thich tri thoat

Tên của bài bác kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi đem thảy là 84 câu, 415 chữ.

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
2. Nam tế bào a rị da
3. Bà lô yết đế thước chén đi ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
7. Án
8. Tát bàn đi ra trị duệ
9. Số đát mãng cầu đát tỏa
10.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật đi ra lăng đà bà
12.Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì
13.Hê rị, quỷ ha bàn nhiều tụt xuống mế
14.Tát bà a buông tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát nhiều (Na quỷ bà tát đa)
17.Na quỷ bà dà
18.Ma trị đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
trăng tròn.Lô ca đế
21.Ca đi ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha nhân tình đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma đi ra quỷ ra
26.Ma hê quỷ hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô chừng lô trị xà domain authority đế
29.Ma ha trị xà domain authority đế
30.Đà đi ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật đi ra da
33.Giá đi ra giá chỉ ra
34.Mạ mạ trị quỷ ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất mãng cầu thất na
38 A Ra sâm Phật đi ra xá lợi
39.Phạt tụt xuống trị sâm
40.Phật đi ra xá da
41.Hô lô hô lô quỷ ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta đi ra tao ra
44.Tất rị vớ rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ nhân tình đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na đi ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ quỷ na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha vớ đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn đi ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na đi ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma đi ra mãng cầu ra
63.Ta bà ha
64.Tất đi ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà quỷ ha a vớ đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết đi ra a vớ đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà quỷ kiết vớ đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết đi ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
77.Nam tế bào a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn đi ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất năng lượng điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Xem thêm: lớp 9 là 2k mấy

Trên mobile, nếu như Quý vị sử dụng Chrome nhằm duyệt Web, coi đoạn phim ko được báo lỗi An error occurred… Vui lòng dùng trình duyệt không giống. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to tát Login or Register to tát bookmark/favorite this nội dung.

Tiểu sử tác giả

Xem thêm: biển số xe 98