chạm đến trái tim em

kitesquotes

Bạn đang xem: chạm đến trái tim em

"Làm sao vấp được vô ngược tim em Khi tuy nhiên vừa phải vấp tay cho tới ngực đã trở nên ăn tát." {Sưu Tầm} des by shinmoney@ Kites Quotes

Xem thêm: nhat do nhi den long tu

#Sưu Tầm#shinmoney#kitesquotes#trích dẫn#hài#cute

Xem thêm: one piece 1046 video

Avatar

@kitesquotes / kitesquotes.tumblr.com

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.