cgv aeon hà đông lịch chiếu giá vé

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

dia-dang-sup-do

Xem thêm: formal là gì

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

dia-dang-sup-do

ĐỊA ĐÀNG SỤP ĐỔ

Concrete Utopia 130 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt

10:05 11:00 12:40 13:40 15:15 16:30 20:15 21:00 22:50 23:10

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

17:20 19:50 22:30

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

14:25

oppenheimer

OPPENHEIMER

Oppenheimer 150 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

IMAX2D Phụ Đề Việt | Rạp IMAX

09:00 12:30 16:00 19:30 23:00

ke-an-danh

KẺ ẨN DANH

97 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

2D Phụ Đề Anh

10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 23:30

tac-chien-khong-chinh-thuc

TÁC CHIẾN KHÔNG CHÍNH THỨC

Ransomed 132 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp GOLD CLASS

12:05 14:45

the-moon-nhiem-vu-cuoi-cung

THE MOON: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

The Moon 129 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Anh & Việt | Rạp Lamour

19:40 22:20

blue-beetle

Blue Beetle

165 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 13 tuổi tác trở lên trên (13+)

2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour

11:40 17:00

tinh-ban-dieu-ky

TÌNH BẠN DIỆU KỲ

The Inseparables 85 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Lồng Tiếng Việt

10:40 12:45 14:40

ham-tu-than

Hàm Tử Thần

Deep Fear 84 phút

2D Phụ Đề Việt | Rạp GOLD CLASS

10:20

cham-vao-hanh-phuc

CHẠM VÀO HẠNH PHÚC

120 phút

Phim được luật lệ thịnh hành cho tới người coi ở từng chừng tuổi

2D Phụ Đề Anh

19:00 21:20

thien-ac-doi-dau-3

Thiện tàn ác Đối Đầu 3

The Equalizer 3 128 phút

Phim được thịnh hành cho tới người coi kể từ đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên (18+)

Xem thêm: mảnh mai là gì