CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Giáo dục thể chất

Vovinam – môn võ của người Việt Nam, được chọn là môn thể chất bắt buộc trên toàn bộ Hệ thống giáo dục của FPT