Phương pháp giáo dục STEM

Phương pháp giáo dục STEM

Tổ chức giáo dục FPT luôn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại nhất trong quá trình giảng dạy.