CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Giáo dục thể chất

Vovinam – môn võ của người Việt Nam, được chọn là môn thể chất bắt buộc trên toàn bộ Hệ thống giáo dục của FPT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình kỹ năng sống

Chương trình kỹ năng sống của FPT Schools được thực hiện trên quan điểm: “Mỗi học sinh cần hoàn thiện bản thân, trở thành người có

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có