#1 Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? [Mới nhất]


Bạn đang xem: Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? TRONG thptvinhthang.edu.vn

Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần của nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (KTTT định hướng XHCN), kinh tế nhà nước được xác định giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Vậy phải hiểu vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: #1 Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? [Mới nhất]

1. Thế nào là thành phần kinh tế?

Thành phần kinh tế là một thành phần kinh tế, một kiểu quan hệ kinh tế được đặc trưng bởi những chế độ sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất, từ đó thành phần kinh tế bao gồm các phương thức tổ chức kinh tế. căn cứ vào quan hệ sản xuất để xác định từng thành phần kinh tế cụ thể.

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, người ta không dùng thuật ngữ thành phần kinh tế mà dùng thuật ngữ thành phần kinh tế, nhưng cũng căn cứ vào vốn và tài sản thuộc về ai, nếu thuộc về gia đình. Canh là thuộc kinh tế nhà nước, nếu thuộc kinh tế tư nhân thì là kinh tế tư nhân.

Bạn đang xem bài viết: Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

Các thành phần kinh tế không tồn tại riêng lẻ mà có quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau tạo thành một cơ cấu kinh tế thống nhất bao gồm nhiều thành phần kinh tế.

2. Các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Theo Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ở Việt Nam hiện nay có 4 thành phần kinh tế chính như sau:

Thứ nhất là kinh tế nhà nước tập trung vào các ngành trung tâm, vị trí quan trọng thuận lợi cho quốc phòng, an ninh.

Thứ hai là kinh tế tập thể và hợp tác xã, dựa trên sự hợp tác song phương và áp dụng các phương thức sản xuất và quản lý tiên tiến. Nhà nước cũng hỗ trợ HTX về vốn đầu tư, nhân lực, công nghệ và thị trường.

Thứ ba là kinh tế tư nhân, nhà nước khuyến khích khu vực này phát triển ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Thứ tư, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp phần quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ, trình độ quản lý và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3. Các thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta

Trong các thành phần kinh tế trên, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân thúc đẩy kinh tế phát triển, các thành phần kinh tế khác được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.

Nói đến vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của một bộ phận kinh tế nào đó tức là nói đến tầm quan trọng, tính chất quyết định của nó đối với một chế độ xã hội. Bộ phận kinh tế mũi nhọn đó phải chi phối, dẫn dắt các bộ phận kinh tế khác cùng phát triển. Tương tự như vậy, việc Đảng ta xác định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” là đúng đắn, cần thiết và phù hợp với quy luật phát triển.

Về mặt kinh tế, kinh tế nhà nước dựa trên sở hữu công cộng (sở hữu nhà nước) về tư liệu sản xuất, là chế độ sở hữu phù hợp với xu hướng xã hội hóa lực lượng sản xuất. Thành phần kinh tế nhà nước không chỉ bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, mà còn là sức mạnh kinh tế đằng sau các chính sách và hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước. Nó bao gồm khả năng tổ chức và hoạch định chính sách hợp lý của nhà nước, sự liên kết hợp lý của hệ thống doanh nghiệp nhà nước, tài chính nhà nước, pháp luật và hiệu quả quản lý nhà nước. Với sức mạnh kinh tế tổng hợp đó, thành phần kinh tế nhà nước có khả năng tạo điều kiện vật chất và tiền đề kinh tế - xã hội cho các thành phần kinh tế phát triển.

Xem thêm: nghe thử nhạc chờ viettel

Kinh tế nhà nước giữ vị trí then chốt, là yết hầu, xương sống của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có khả năng chi phối các thành phần, điều tiết, định hướng, hỗ trợ và kết nối các thành phần kinh tế khác để nền kinh tế phát triển ổn định. . đồng thời đảm nhận các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mang tính chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi vốn đầu tư lớn vượt quá khả năng của khu vực kinh tế tư nhân. Kinh tế nhà nước tham gia đi đầu trong các ngành khoa học và công nghệ có hệ số rủi ro cao.

Về chính trị, kinh tế nhà nước là “tấm vàng thử vàng” để xác định tính đúng, sai của chủ nghĩa xã hội trong quá trình phát triển kinh tế. Với tư cách là nhà nước xã hội chủ nghĩa, công nhân và nông dân khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và làm cho kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. là cần thiết để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Không củng cố và tăng cường kinh tế nhà nước thì không thể thực hiện được chủ nghĩa xã hội. Nếu kinh tế nhà nước không làm tốt vai trò chủ đạo thì không thể thực hiện được định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không được bảo đảm.

Về mặt xã hội, do tính chất sở hữu và mục đích hoạt động, thành phần kinh tế nhà nước đảm nhận những chức năng và vai trò xã hội chủ yếu. Đối với các bộ phận sự nghiệp (ngân sách, dự trữ quốc gia...) đương nhiên có chức năng xã hội và chức năng kinh tế, chính trị. Nó không phải bàn cãi. Đối với bộ phận “doanh nghiệp” trong thành phần kinh tế nhà nước, nguyên tắc thị trường cũng đóng vai trò xã hội chủ yếu. Điều này thể hiện ở chỗ, các doanh nghiệp này phải đảm nhận những ngành có địa bàn khó khăn, có ý nghĩa chính trị - xã hội mà khu vực tư nhân không muốn đầu tư, nhằm đảm bảo cân đối giữa đầu tư và phát triển. theo vùng, miền, đảm nhận sản xuất các mặt hàng công ích thiết yếu. Họ chính là những “chiến sĩ tiên phong” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu. Ngay cả những người chỉ trích DNNN gay gắt nhất cũng không thể phủ nhận thực tế đó.

Chúng ta có thể khẳng định rằng, trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là đúng đắn và cần thiết trên cả ba mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. dân chủ, công bằng, văn minh. Để KTNN thực hiện vai trò chủ đạo, trước hết cần tập trung xây dựng DNNN vững mạnh, bởi đây là một bộ phận cấu thành của KTNN. Doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế khi cần thiết, giúp điều tiết, hướng dẫn các thành phần kinh tế khác, do đó, Kiểm toán nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. TÔI. DNNN cần được phát triển và xây dựng có chọn lọc, chú trọng chất lượng và hiệu quả hơn là số lượng, nhất là trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các bộ phận ngoài doanh nghiệp của KTNN cũng phải được quản lý, sử dụng tốt để trở thành công cụ đắc lực của Nhà nước trong việc định hướng và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. thuộc kinh tế. Các bộ phận này chỉ có thể khắc phục các vấn đề xã hội và tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế với đội ngũ cán bộ, công chức nhạy bén, chuyên nghiệp và có đạo đức.

Khẳng định vai trò chủ đạo của Kiểm toán Nhà nước không có nghĩa là phân biệt, đối xử hay hạn chế các thành phần kinh tế khác. Trên thực tế, chúng ta phải khuyến khích phát triển thành phần kinh tế ngoài nhà nước, kể cả tư nhân và đầu tư nước ngoài, để nâng cao hiệu quả vai trò chủ đạo của KTNN.

Sự phát triển của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có thể đóng góp cho ngân sách của Kiểm toán Nhà nước và thúc đẩy cải cách và phát triển hiệu quả hơn. Do các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân đều tác động qua lại với nhau nên sự phát triển của một thành phần sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các thành phần khác.

Tuy nhiên, các thành phần kinh tế này phải được Nhà nước quản lý và điều hành dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó là thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ấm no, hạnh phúc mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? Nếu còn thắc mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua Email: [email protected] để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các bài viết của Luật Minh Khuê.

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn xem bài Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? Em hãy khắc phục vấn đề tìm được?, nếu không được hãy bình luận thêm về Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? bên dưới để Trường THPT Vĩnh Thắng thay đổi và hoàn thiện nội dung cho tốt hơn nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm website trường THPT Vĩnh Thắng: thptvinhthang.edu.vn

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? từ website thptvinhthang.edu.vn

Thể loại: Văn học

Xem thêm: cách đánh dấu tích vào ô vuông trong word