#1 Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 năm 2022 [Mới nhất]


Bạn đang xem: Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 năm 2022 tại thptvinhthang.edu.vn

Dưới đây là Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 chi tiết do Luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới!

Bạn đang xem: #1 Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 năm 2022 [Mới nhất]

I. Vocabulary

Focusing on unit 7,8,9

Expedition, explore, resort, environment, sprinkle, imitate, variety, masive, popularity, sensitive, stimulate, drain, punctuality…..

Bạn đang xem bài: Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 năm 2022

 

Unit 7: Recipes and Eating habits – Bữa ăn và thói quen ăn uống

Từ mới Phân loại/ Phiên âm khái niệm
1. Prawn (n) con tôm
2. Fantastic (adj) tuyệt vời
3. ingredient (n) thành phần, nguyên liệu
4. celery (n) cần tây
5. supper (n) bữa tối
6. starve (v) chết đói
7. vinegar (n) giấm
8. chunk (n) khúc gỗ
9. allergic (adj) dị ứng
10. nutrious (adj) bồi bổ
12. chop (v) /tʃɒp/ chặt
13. cube (n) /kjuːb/ miếng hình lập phương
14. deep-fry (v) /diːp-fraɪ/ rán ngập mỡ
15. dip (v) /dɪp/ nhúng
16. drain (v) /dreɪn/ làm ráo nước
17. garnish (v) /ˈɡɑːrnɪʃ/ trang trí (món ăn)
18. grate (v) /ɡreɪt/ nạo
19. grill (v) /ɡrɪl/ nướng
20. marinate (v) /ˈmærɪneɪt/ ướp
21. peel (v) /piːl/ gọt vỏ, bóc vỏ
22. purée (v) /ˈpjʊəreɪ/ xay nhuyễn
23. roast (v) /rəʊst/ quay
24. shallot (n) /ʃəˈlɒt/ hành khô
25. simmer (v) /ˈsɪmə(r)/ om
26. spread (v) /spred/ phết
27. sprinkle (v) /ˈsprɪŋkl/ rắc
28. slice (v) /slaɪs/ cắt lát
29. staple (n) /ˈsteɪpl/ lương thực chính
30. starter (n) /ˈstɑːtə(r)/ món khai vị
31. steam (v) /stiːm/ hấp
32. stew (v) /stjuː/ hầm
33. stir-fry (v) /stɜː(r)-fraɪ/ xào
34. tender (adj) /ˈtendə(r)/ mềm
35. versatile (adj) /ˈvɜːsətaɪl/ đa dụng
36. whisk (v) /wɪsk/ đánh (trứng…)

 

Unit 8: Tourism

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

1. affordable

(adj) /əˈfɔːdəbl/

có thể chi trả được, hợp túi tiền

2. air

(v) /eə(r)/

phát sóng (đài, vô tuyến)

3. boarding pass

(n) /ˈbɔːdɪŋ/ /pɑːs/

thẻ lên phi cơ

4. breathtaking

(adj) /ˈbreθteɪkɪŋ/

ấn tượng, hấp dẫn

5. check-in

(n) /tʃek-ɪn/

việc làm thủ tục lên phi cơ

6. checkout

(n) /ˈtʃekaʊt/

thời khắc rời khỏi khách sạn

7. choice

(n) /tʃɔɪs/

lựa chọn lựa

8. confusion

(n) /kənˈfjuːʒn/

sự hoang mang, bối rối

9. cycling

(n) /ˈsaɪklɪŋ/

việc đạp xe đạp

10. cruise

(n) /kruːz/

Cuộc đi chơi biển bằng tàu thủy, thăm quan những địa điểm khác nhau

11. delay

(v) /dɪˈleɪ/

Hoãn lại, trì hoãn

12. departure

(n) /dɪˈpɑːtʃə(r)/

Sự lên đường

13. erode away

(v) /ɪˈrəʊd əˈweɪ/

mòn đi

14. exotic

(adj) /ɪɡˈzɒtɪk/

kì lạ

15. expedition

(n) /ˌekspəˈdɪʃn/

chuyến thám hiểm

16. explore

(v) /ɪkˈsplɔː(r)/

thám hiểm

17. flight attendant

(n) /flaɪt/ /əˈtendənt/

Tiếp viên hàng không

18. hand luggage

(n) /hænd/ /ˈlʌɡɪdʒ/

hành lý xách tay

19. hyphen

(n) /ˈhaɪfn/

dấu gạch ngang

20. imperial

(adj) /ɪmˈpɪəriəl/

(thuộc về) hoàng đế

21. inaccessible

(adj) /ˌɪnækˈsesəbl/

không thể vào/ không tiếp cận được

22. itinerary

(n) /aɪˈtɪnərəri/

Hành trình, tuyến đường đi, nhật ký đi đường

23. lush

(adj) /lʌʃ/

tươi tốt, xum xuê

24. low season

(n) /ləʊ/ /ˈsiːzn/

Mùa thấp điểm

25. make up one’s mind

(v)

đưa ra quyết định

26. magnifcence

(n) /mæɡˈnɪfɪsns/

sự nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ

27. my cup of tea

 

thị hiếu của tôi

28. jet lag

 

mỏi mệt sau chuyến bay dài

29. narrow

(v) /ˈnærəʊ/

thu hẹp

30. not break the bank

(idiom) /nɒt breɪk ðə bæŋk/

không tốn nhiều tiền

31. orchid

(n) /ˈɔːkɪd/

hoa lan

32. package

(n) /ˈpækɪdʒ/

gói đồ, bưu kiện

33. package tour

(n) /ˈpækɪdʒ tʊə(r)/

chuyến du lịch trọn gói

34. pile-up

(n) /paɪl-ʌp/

vụ tai nạn do nhiều xe đâm nhau

35. promote

(v) /prəˈməʊt/

giúp phát triển, quảng bá

36. pyramid

(n) /ˈpɪrəmɪd/

kim tự tháp

37. round trip

(n) /raʊnd/ /trɪp/

Cuộc hành trình, chuyến du lịch khứ hồi

38. safari

(n) /səˈfɑːri/

cuộc đi săn, cuộc hành trình (bằng đường bộ nhất là ở Đông và Nam phi)

39. sight-seeing

(n) /ˈsaɪtsiːɪŋ/

ngắm cảnh

40. sleeping bag

(n)

túi ngủ

41. speciality

(n) /ˌspeʃiˈæləti/

món đặc sản

42. stalagmite

(n) /stəˈlæɡmaɪt/

măng đá

43. stimulating

(adj) /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/

thú vị, đầy phấn khích

44. stopover

(n) /ˈstɒpəʊvə(r)/

nơi đỗ lại, nơi tạm ngừng

45. stretch

(v) /stretʃ/

Trải dài

46. tan

(v) /tæn/

làm rám nắng

47. tourism

(n) /ˈtʊərɪzəm/

du lịch

48. tourist

(n) ˈtʊərɪst/

Khách du lịch

49. touchdown

(n) /ˈtʌtʃdaʊn/

sự hạ cánh

50. varied

(adj) /ˈveərid/

đa dạng

51. voyage

(n) /ˈvɔɪɪdʒ/

Chuyến đi dài ngày, du ngoạn trên biển hoặc trong không gian

 

Unit 9: English in the world – Tiếng Anh trên toàn cầu

Từ mới Phân loại/ Phiên âm khái niệm
1. accent (n) /ˈæksent/ giọng điệu
2. approximately (adv) /əˈprɒksɪmətli/ xấp xỉ
3. bilingual (adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/ người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng
4. dialect (n) /ˈdaɪəlekt/ tiếng địa phương
5. dominance (n) /ˈdɒmɪnəns/ chiếm ưu thế
6. establishment (n) /ɪˈstæblɪʃmənt/ việc thành lập, thiết lập
7. factor (n) /ˈfæktə(r)/ yếu tố
8. get by in (a language) (v) /get baɪ ɪn/ nỗ lực sử dụng được một tiếng nói với với những gì mình có
9. global (adj) /ˈɡləʊbl/ toàn cầu
10. flexibility (n) /ˌfl eksəˈbɪləti/ tính linh hoạt
11. fluent (adj) /ˈfl uːənt/ trôi chảy
12. imitate (v) /ˈɪmɪteɪt/ bắt chước
13. immersion school (n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/ trường học nơi giảng dạy bằng một tiếng nói khác hoàn toàn tiếng mẹ đẻ
14. massive (adj) /ˈmæsɪv/ to lớn
15. mother tongue (n) /ˈmʌðə tʌŋ/ tiếng mẹ đẻ
16. master (v) /ˈmɑːstə(r)/ chuyên gia về ..
17. multinational (adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/ đa quốc gia
18. official (adj) /əˈfɪʃl/ (thuộc về) hành chính; chính thức
19. openness (n) /ˈəʊpənnəs/ độ mở
20. operate (v) /ˈɒpəreɪt/ đóng vai trò
21. pick up (a language) (v) /pɪk ʌp/ học một tiếng nói theo cách tự nhiên từ môi trường xung quanh
22. punctual (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/ đúng giờ
23. rusty (adj) /ˈrʌsti/ giảm đi do lâu không thực hành/sử dụng
24. simplicity (n) /sɪmˈplɪsəti/ sự đơn thuần
25. variety (n) /vəˈraɪəti/ thể loại

 

II. Grammar

1. Câu điều kiện loại 1

– Là loại câu chỉ tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Mẫu câu :

* if + S + V(chia hiện tại đơn)…….., S + V ( chia tương lai đơn hoặc khuyết thiếu)………………..

Eg : – If you work hard, you’ll pass the exam. ( nếu như bạn học chăm, bạn sẽ thi đỗ )

– You will pass the exam if you work hard.

 

Xem thêm: cài đặt hình nền cho máy tính

2. Câu điều kiện loại 2

– Diễn tả hành động, chỉ tình huống không thể xảy ra ở hiện tại, trái với thực tế ở hiện tại. Đó là tình huống giả thiết ( không có thật)

Mẫu câu :

* If + S + V( chia quá khứ đơn/ were )………., S + would / could + V………………………….

Eg : – Mrs Hoa is too old, so she can’t apply for the job. If Mrs Hoa were younger, she would/ could apply for the job. ( nếu như bà Hoa trẻ hơn, bà ấy sẽ nộp đơn xin việc)

( To be chia là were cho tất cả những ngôi)

 

3. Đại từ quan hệ

– Đại từ quan hệ được sử dụng để thay thế cho một danh từ hoặc đại từ để nối hai câu thành một câu phức

-. Đại từ quan hệ thay thế cho từ đứng làm chủ ngữ

a. Chủ ngữ chỉ người: Who/ That( người mà)

b. Chủ ngữ chỉ vật: which/That( cái mà, điều mà…)

– Tân ngữ chỉ người: whom/who/that ( người mà..) ( whom được sử dụng ưu tiên hơn cả)

– Tân ngữ chỉ vật: which/that ( vật mà/ điều mà..)

* Chú ý : trường hợp tân ngữ của giới từ

+ Đối với tân ngữ chỉ người: giới từ có thể để sau động từ hoặc để trước đại từ quan hệ trường hợp này ta phải sử dụng mẫu: giới từ + whom và không được lược bỏ đại từ quan hệ

+ Đối với tân ngữ chỉ vật: giới từ có thể để sau động từ hoặc để trước đại từ quan hệ trường hợp này ta phải sử dụng mẫu: giới từ + which và không được lược bỏ đại từ quan hệ

– Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ sở hữu: Whose

* mẫu: N( danh từ chủ sở hữu) + whose + N( danh từ bị sở hữu)

– Trạng từ quan hệ where thay thế cho trạng từ chỉ nơi chốn ( there, here, ….) và trạng ngữ chỉ nơi chốn ( trạng ngữ chỉ nơi chốn được tạo thành bởi một giới từ và một danh từ chỉ nơi chốn: in this house, at the beach, on the table…)

* Trạng từ quan hệ when thay thế cho trạng từ chỉ thời gian ( then, today…) và trạng ngữ chỉ thời gian( trạng ngữ chỉ thời gian được tạo thành bởi một giới từ và một danh từ chỉ thời gian: On Monday, at the moment, on that day, in May…).

 

4. Mạo từ: a/an/the

5. Cách sử dụng của Although/ though / even though

Mặc dù………nhưng

* Although/ though/ even though + S + V ( chia)…….., S + V (chia)………………….

Despite/ In spite of + sth/ Ving………, S + V ( chia)…… : Mặc dù ….nhưng

 

III. Exercises

Exercise 1. CLAUSE OF CONCESSION

Choose the best answer:

1. ________ having the best qualifications among all the applicants, Justin was not offered the job.

A. AlthoughB. WhileC. In spite ofD. Despite of

2. ________ the internet is very popular, many older people do not know how to use it.

A. HoweverB. NeverthelessC. Even thoughD. Despite

3. _________ he wasn’t feeling very well, David was determined to take part in the inter-university athletics meet.

A. AlthoughB. WhileC. Where asD. yet

4. __________ what Megan prepared for the job interview, she didn’t pass it.

A. Despite ofB. In spite ofC. ThoughD. However

5. Bruce was not praised_________ he was a hard worker.

A. despiteB. in spite ofC. althoughD. no matter how

6. It looks like they are going to succeed_________ their present difficulties.

A. despiteB. althoughC. in spiteD. even though

7. Mary usually goes to parties. She likes meeting people and crowded places ________she is rather shy.

A. In spite ofB. Even thoughC. On the contraryD. In other words

8. Ann: Have you decided to get the job?

Terry: Yes, I’ve just decided. I’ll accept that job_________ it is not suitable with my major. It is not an interesting job, ________ the salary is very good.

A. although / butB. despite / andC. but / thoughD. yet / however

9. ________, he has continued to work on his thesis.

A. Although all these problemsB. Even though there are problemsC. Despite of all these problemsD. In spite of there are problems

10. In spite of ____________, he was determined to finish his work.

A. was seriously ill.B. be seriously illC. his serious illnessD. he was seriously ill

* Rewrite the sentences:

1. Mary tried to keep calm although she was very disappointed.

Despite ________________________________________

2. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.

In spite of ________________________________________

3. Despite his ability to do the job, he was not offered the position.

Although ________________________________________

4. He had worked very hard but he failed.

Even though ________________________________________

5.Although Tom was a poor student, he studied very well.

In spite of ________________________________________

6. Although the weather was bad, she went to school on time.

Despite ________________________________________

7. Although there was a big storm, they decided to leave home.

In spite of ________________________________________

 

Exercise 2.Relative clauses

* chọn lựa câu đúng:

1. She gives her children everything ………………… they want.

A. thatB. whoC. whomD. what

2. Tell me …………………. you want and I will try to help you.

A. thatB. whatC. whoD. which

3. The place ……………………. we spent our holiday was really beautiful.

A. whatB. whoC. whereD. which

4.What was the name of the girl….passport was stolen?

A. whoseB. whoC. whichD. when

5. The bed …………………. I slept in was too soft.

A. whoseB. whichC. whatD. who

6. Nora is the only person ……………………. understands me.

A. whichB. whoC. whatD. whose

7. Why do you always disagree with everything…I say?

A. whoB. ThatC. whenD. what

8.The hotel …we stayed was not clean.

A. whoB. thatC. whereD. when

9. I recently went back to the town…I was born in.

A. whatB. whereC. whoD. which

10.The reason ……………………… I phoned him was to invite him to a party.

A. whatB. whoseC. whyD. which

11. She told me her address …………………… I wrote on a piece of paper.

A. whatB. whichC. whenD. where

12. The dress didn’t fit her, so she took it back to the shop ………………. she had bought it.

A. whereB. whichC. whatD. when

* Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:

1. The first boy has just moved. He knows the truth.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

2. I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

3. The only thing is how to go home. It makes me worried.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

4. The boy was Tom. I met him at the bar yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

5. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then. ………………………………………….. ………………………………………….. ……

6. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

7. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

8. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

9. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

10. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of nhảy đầm.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

11. The town was small. I was born in that town

………………………………………………………………………………………………

 

Exercise 3: ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION

1. Hurry up or you will be late.

If ______________________________________

2. She is very busy, so she can’t help me now.

If _______________________________________

3. You’re unfit because you don’t take exercise.

If _______________________________________

4. Unless you are careful, you will cut yourself with that knife.

If _______________________________________

5. If I have time, I’ll help you.

Unless ………………

6. Dick often causes accidents because he drives carelessly.

If _______________________________________

7. I can’t apply for that job because I don’t know English.

If _______________________________________

8. Susan is overweight because she eats too much chocolate.

If _______________________________________

9. His father often punishes him for his laziness.

If _______________________________________

10. if you do not study hard, you will fail the exam.

Unless _______________________________________

 

Đáp án đề cương Anh 9

1. C2. C3. A4. B5. C 6. A7. B8. A9. B10. C

* Rewrite the sentences:

1. Despite being very disappointed, Mary tried to keep calm.

2. In spite of the heavy rain, the explorers decided to continue their journey.

3. Although he was able to do the job, he was not offered the position.

4. Even though having worked very hard, he failed.

5. In spite of (being) a poor student, Tom studied very well.

6. Despite the bad weather, she went to school on time.

7. In spite of a big storm, they decided to leave home.

Exercise 2.Relative clauses

* chọn lựa câu đúng:

1.A

2.B

3.C

4.A

5.B

6.B

7.B

8.C

9.D

10.C

11.B

12.A

1. The first boy who knows the truth has just moved.

2. I don’t remember the man whom you said you met at the canteen last week.

3. The only thing which makes me worried is how to go home.

4. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

5. The children often go swimming on Sundays when they have much free time.

6. They’re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

7. The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.

8. The book which I was reading yesterday was a lovely story.

9. The botanist will never forget the day when he found a strange plant.

10. The man whose daughter is fond of nhảy đầm works for my father’s company.

11. The town where I was born was small.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền TrungDanh mục: Tổng hợp

Bạn thấy bài viết Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 năm 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 năm 2022 bên dưới để Trường THPT Vĩnh Thắng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptvinhthang.edu.vn của Trường THPT Vĩnh Thắng

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 9 năm 2022 của website thptvinhthang.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm: hình nền máy tính hài